Åbn Søgning

Samarbejde

Et godt samarbejde mellem henvisende myndighed (kommune) og KKUC er ofte en forudsætning for det gode behandlingsforløb for den enkelte borger.

Samarbejdet tager udgangspunkt i gensidig tillid. Kommunen skal således have tillid til, at KKUC tilbyder behandlingen i en professionel ramme, og tillid til, at udskrivninger eller ansøgninger om forlængelse, eller andre tillægsydelser sker med udgangspunkt i velbegrundede faglige overvejelser og vurderinger.

Samarbejdet sker i praksis gennem gensidig orientering via telefon og mails, dokumentation og ad hoc statusmøder.

Dokumentation

Alle behandlingsforløb i KKUC dokumenteres løbende og starter ved den forsamtale, som alle behandlingssøgende tilbydes i KKUC.

Dokumentationsflowet i KKUC ser således ud:

  • Forsamtaleresumé (til brug for kommunens visitationsbeslutning)
  • Indledende behandlingsplan (til brug for kommunens visitationsbeslutning)
  • ASI-skema og SCL90-r (ved indskrivningssamtale)
  • Revideret behandlingsplan (efter to måneder)
  • Orienteringsskrivelse (første gang efter fem måneder og herefter hver 3. måned)
  • Udskrivningsstatus (senest én måned før bevillingsudløb eller 14. dage efter dropout)
  • ASI-skema og SCL90-r (ved udskrivningssamtale)
  • Telefonisk samtaleopfølgning efter 1 måned 
  • Samtaleopfølgning efter 6 måneder 

Herudover journaliseres alle klientrettede aktiviteter.

Statusmøder

KKUC tilbyder at deltage i statusmøder, når det giver mening i det enkelte behandlingsforløb. KKUC har gode erfaringer med at afholde statusmøder, idet det ofte giver henvisende myndighed endnu større indsigt i behandlingsforløbet og større indsigt i KKUC's kernekompetencer.

Statusmøderne afholdes sammen med borgeren og udgør fremmødet i ugen.

Samarbejde med andre myndigheder

I KKUC's helhedsorienterede behandlingsramme foregår der ofte et samarbejde med andre myndigheder som kriminalforsorg, jobcenter, børne- og familieforvaltninger, privatpraktiserende læger m.fl. Viften af aktører er stor, når komplekse problemer skal forsøges reduceret, og en vellykket behandling i KKUC vil naturligt være afgørende for de handlingsplaner, der tilrettelægges i andre regier.

Selv om KKUC ofte deltager som bisidder eller forestår afklaringer og udredninger, har vi i KKUC stadig tavshedspligten at tage hensyn til. Derfor dokumenterer vi som udgangspunkt kun behandlingsforløbet over for henvisende myndighed, med mindre vi har borgerens samtykke om andet.

Samtykke

For at samarbejdet kan foregå smidigt, vil borgeren under indskrivning blive bedt om at udfylde en samtykkeerklæring.