Åbn Søgning

Traumer

Mange mennesker i KKUC's målgruppe oplever senfølger af forskellige traumatiske oplevelser i deres liv.

For at arbejde struktureret med traumeproblematikker i forhold til at reducere den destruktive adfærd, har det for KKUC givet god mening at opdele traumer i to kategorier, nemlig:

  • Udviklingstraumer
  • Choktraumer

Udviklingstraumer forstås i KKUC som traumer, der i forskellige former og over tid, belaster og påvirker et menneske i dets udvikling. Udviklingstraumer kan være dækkende for de psykiske belastninger som kan udfolde sig gennem opvæksten i dysfunktionelle familier og i forhold, hvor fysisk og psykisk vold, misbrug og overgreb foregår over tid.

Viser omsorgssvigtet sig i de første leveår, bruger KKUC endvidere begrebet tilknytningstraume, idet det tidlige omsorgssvigt ofte resulterer i tydelige tilknytningsvanskeligheder, hvilket igen afstedkommer udfordringer ved at indgå i sociale relationer med andre mennesker.

Choktraumer forstås som enkeltstående traumer, der rammer pludseligt og i en kortere periode. Der kan være tale om ulykker, dødsfald eller andre livstruende oplevelser. 

Både i forhold til choktraumer og udviklingstraumer, vil der i mange tilfælde udvikles forskellige senfølger som viser sig at være behandlingskrævende. Der kan være tale om psykisk sårbarhed, psykisk sygdom, personlighedsforstyrrelse, og senfølgerne kan endvidere vise ved udvikling af destruktiv adfærd som f.eks. misbrug.